Choď na obsah Choď na menu
 


Podpníky pre jablone

6. 3. 2011

Podpníky pre jablone

Rozmnožované generatívne

V tejto skupine podpníkov sú vyselektované generatívne rozmnožované podpníky so šľachtiteľských staníc v Klčove (SR) a z Těchobuzíc (ČR).

 • Jabloňová plánka
  - získava sa z divorastúcich stromov, priestorovo izolovaných od kultúrnych odrôd. Má hlbokú koreňovú sústavu, nevyrovnaný rast, neskorší nástup do rodivosti ale dlhšiu životnosť. V škôlkárskej praxi sa využiva len ojedinelo.
 • Jabloňový semenáč
  - je vhodný na pestovanie kmeňových tvarov. Ziskavame ich zo semena vybraných kultúrnych odrôd jabloní. Má podobné vlastnosti ako plánka, ale je variabilnejší a v škôlkárskej praxi sa nepoužíva
 • J-KL-1 (Citrónka C-21)
  - patrí do skupiny podpníkov vyselektovaných na ŠVS - KIčov. Je vhodný do drsných polôh a vydrží mrazy až -31 C. Má malé plody (len 25 g) a drobné semeno, ktorého je v 1 kg až 30 tisíc. Je to stredne bujne rastúci podpník s výborným koreňovým systémom. Je vhodný aj na medzištepenie.
 • J-KL-2 (Antonovka A-30)
  - bol vyselektovaný z 18 typov generatívneho potomostva Antonovky. Je lepším podpníkom, ako pôvodná Antonovka. Plod je dosť veľký (až 70 g). Je vhodný do drsných polôh a vydrží mrazy do -30 C. Je odolnejší proti múčnatke a chrastavitosti. Rastie veľmi bujne. Znesie aj štrkovité a chudobné pôdy. Je vhodný aj na medzištepenie.
 • J-KL-3 (JM-92)
  - je to výber zo semenáčov Jaderničky moravskej s vyššou odolnosťou proti múčnatke, chrastavitosti a monilióze. Je vhodný do drsných polôh a vydrží mrazy do -30 C. Je vhodný aj na medzištepenie. V 1 kg je asi 27 tisíc semien. Podpnikové potomstvo je vyrovnané a bujne rastúce, vhodné do chudobných pôd.
 • J-KL-4 (JP-2)
  - podpník vznikol výberom z lesných plánok východného Slovenska. Vydrží mrazy do -30 C a je odolný proti chrastavitosti a múčnatke. Rastie veľmi bujne. V 1 kg je až 38 tisíc semien. V LRO je podpníkom s najmenšími semenami. Len niektoré zahraničné typy majú ešte menšie semeno. Napr. typy Malus pumila z Macedónie majú v 1 kg až 66.700 semien (Cehov et al., 1974).
 • J-TE-1
  - bol vybraný z kolekcie planých a polokultúrnych genotypov z Litomě­řicka. Je vhodný pre slaborastúce odrody a spur typy. Perspektívne tento podpník bude možné použiť pre genetické zákrpky. V súčasnej dobe na­chádza uplatnenie v obmedzenom množstve pre vyššie tvary v okrajo­vých a rekreačných oblastiaeh. Plod je malý, s hmotnost'ou len 20 g. Je pomerne mrazuodolný v čase kvitnutia. Má výborne klíčivý peľ (86 %). Je velmi úrodný, rodí pravidelne alebo len slabo alternuje. Priemerná ú­roda na strom je okolo 186,4 kg (15 ročný priemer).
 • J-TE-2
  - je to výber z kolekcie polokultúrnych genotypov a semenáčov skupiny Crab. Dá sa použitť pre spur typy a slabo rastúce odrody. Vo výsevoch je veľmi vyrovnaný.


Rozmnožované vegetatívne

Hlavným rozlišovacím znakom typov vegetatívne rozmnožovaných podpníkov je ich intenzita rastu a podľa nej ich rozdeľujeme do skupin. Rozdelenie podpníkov do skupín

Charakteristika M typových podpníkov
 • M 1 (klony 5E-2001, 5E-2062)
  - je to tzv. širokolistý anglický duzén (nesprávne je zaraďovaný k jánčatám). Rastie o 5 - 15 % slabšie ako plánka. Je veľmi mrazuodolný podpník s odolnosťou proti pódnej asfyxii, ale citlivý na Erwinia amylovora. Tvorí stredné množstvo oddelkov pri rozmnožovaní v podpníkových rnatečniciach. V kusoch to predstavuje okolo 190 tisíc z 1 ha ( pri M 9 je to len 65 tisíc kusou z 1 ha). Požadovaný spon na tomto podpníku je 5 x 3,5 m a v praxi sa vel'mi nepoužíva.
 • M 2 (tzv. pravý duzén)
  - v súčasnosti je obmedzené jeho rozmnožovanie z dôvodov vyradenia z LPO. Má všeobecne menej rozvetvený koreňový systém, tým aj slabšiu stabilitu v pôde. Je citlivý na pôdnu asfyxiu, nižšiu schopnosť prijímať Ca ale vyššiu schopnosť prijímať K v porovnaní s podpníkom M 16. Zvyšuje obsah vitamínu C v plodoch. Rastie asi o 20 % slabšie ako plánka a spomaľuje nástup do rodivosti naočkovaných odród. Má zvýšenú odolnosť k Erwinia amylovora.
 • M 3 ( Hollyleaf of Malling, CesminoIistý mallingský)
  - tento podpník je zaradený medzi stredne rastúce. Má pomerne dobrú zakoreňovaciu schopnosť a dobrú odolnost' voči mrazom. Má však jeden nedostatok, pre ktorý sa ani u nás a ani v zahraničí nepoužíva - jeho počiatočná rodivost' je velmi nízka.
 • M 4 (Holštýnsky žitý duzén)
  - je stredne rastúci typový podpník. V udržovacom šl'achtení sú 4 klony : 5E-2064, 5E-2065, 5E-2083 a 5E-2084. V podpní­kovej matečnici je nápadný vzpriameným rastom a svetlohnedou kôrou. Charakteristický je vysokou výťažnosťou oddelkov (až 230 tisíc ks/ha). Očkovanie je potrebné urobiť včas, lebo stráca miazgu. Pomerne plytko zakoreňuje a na otvorených stanovištiach a ľahkých pôdach má slabšiu stabilitu, preto vyžaduje aspoň čiastočnú oporu. Veľmi priaznivo ovplyv­ňuje rodivosť, velkosť a vyfarbenie plodov. Je menej citlivý na zvýšený obsah CaC03 v porovnaní s M 9 alebo M 2. V ťažších pôdach trpí asfyxiou a patrí k podpníkom citlivým na proliferáciu. Proliferácia môže zvýšiť počet oddelkov ale sú nepredajné a matečnica musí byť zlikvidovaná. Má zvýšenú odolnosť proti Erwinia amylovora a tiež ku křčkovej hnilobe. V stredne ťažkých a výživných pôdach je výhodný aj pre voľne rastúce zákrpky, vretenovité ale aj väčšie pravidelné tvary korún.
 • M 5 (Doucin amélioré, Zlepšený duzén)
  - je to podpník stredného vzrastu. Zakoreňuje tiež stredne silno a znášanlivost' s naštepenou odrodou je dobrá. Proti mrazom je stredne odolný. Charakteristický je však nízkou úrodnost'ou a kvalita plodov na tomto podpníku je nedostatečná. Z týchto dôvodov nebol tento podpník u nás povolený v LRO.
 • M 6 (Nonsuch Paradise, Nevyrovnatelné jánča)
  - zaradujeme ho medzi podpníky silne rastúce. Ďalšie informácie o jeho zakoreňovaní, znášanlivosti, odolnosti proti mrazom, úrodnosti, či kvalite plodov, nie sú ucelené informácie. Viacerí autori ho charakterizujú ako bezcenný a preto sa neodporúča.
 • M 7
  - je stredne bujne rastúci podpník, který rastie asi o 25 - 30 % slabšie ako plánka. Má jemne rozvetvenú koreňovú sústavu a nápadne tenké výhony v terminálnej času. Jeho výťažnost' je vysoká (až 268 tisíc ks.ha-1). Len výnimočne si vyžaduje oporu. Má nižšiu schopnosť prijímat' Ca ale o to viac K ako podpník M 16. Patrí k podpníkom citlivým na herbícídy ale pomerne dobre znáša pôdy trpiace asfyxiou. Je citlivý na bakteriálnu spálu (Bacterium amylovorum) a na vošku krvavú. Zvyšuje rodivosť a zlepšuje vyfarbenosť plodov. Pomerne ľahko podrastá z koreňového kŕčku. Preto sa odporúča očkovat' o 10 - 15 cm vyššie a o túto dlžku aj hlbšie zasadiť. Ak nie je bezvirózny, podrastá ešte viac, rastie slabšie a zmenšuje veľkosť plodov. Je stredne citlivý na hnilobu koreňového kŕčka (Phytophtora cactorum). Špecificky dobrý podpník pre odrodu Starkrimson.
 • M 8 (Francúzske jánča)
  - svojím vzrastom tento podpník patrí do skupiny velmi slabo rastúcej až zákrpkovo rastúcej. Je známe, že naštepené odrody na ňom rastú ešte slabšie ako na podpníku M 9. A práve tak slabé je aj jeho zakoreňovanie, resp. upevňovanie v póde. Malinovskij  reklamuje jeho ruský pôvod a nazýva ho Arménskym jánčaťom, vzniknutým zo zákrpkovej jablone Marga Chndzor. Stromky potrebujú oporu a najlepšie jabloňové pôdy. Pre nás je to podpník bez väčšieho významu.
 • M 9 ( Žlté metzké janča)
  - názov je odvedený od farby plodov a od mesta Metz vo Francúzsku. Tento podpník je známy už v dávnej histórii a jeho pôvod siaha do Orientu. Zmienka o tomto type podpníka je už v roku 1536 (v knihe De natura stitpium). V škôlkach sa používa viac ako 300 rokov. 
  V súčasnej dobe sa v Českých zemiach udržuje 9 klonov, od 5E-2022 do 5E-2031. Tento podpník oslabuje rast naštepených odrôd o 40 - 50 % v porovnaní s plánkou. Je základným podpníkom pre intenzívne výsadby vo väčšine štátoch s moderným pestovaním jabloní. Napr. v Holandsku je rozmnožované až 95 % jabloní na M 9. Od šest'desiatich rokov tam stratili väčší význam aj také podpníky ako sú M 26 a MM 106.  Oslabenie rastu týmto podpníkom je väčšie pri očkovaní nad zemou. V USA a vo Francúzsku očkujú bežne vyššie ako u nás, až 30 cm nad koreňovým křčkom. Okrem väčšieho oslabujúceho účinku je výhodou aj menšia námaha pri očkovaní a stromčeky sa dajú vysadiť hlbšie. 
  Až 80 % sa z nich nevyvrátí bez opory a podpník menej podrastá z koreňového kŕčku. Bežne tento podpník tvorí z koreňového kŕčka minimálne dva výhony na 32 % stromkov. 
  Tento podpník zakoreňuje plytko a slabo. Pokial' sa nezasadí hlbšie potrebuje oporu. Je náchylný na hrčovitost' koreňov, ktorú spôsobuje Agrobacterium tumefaciens. Ku kontaminácii dochádza v čase prípravy oddelkov. Tumorogénny efekt spôsobuje plazmid (mimochromozonálna častica), prenášaný touto baktériou. Infikované matečniče je potrebné vyklčovat'. M 9 podpník je citlivý na bielu hnilobu koreňov (Rosalina necatrix), na bakteriálnu spálu a vošku krvavú. Pri porovnávaní s mými podpníkmi (M 1) má kratšiu dormanciu a v mimoriadne tvrdých zimách môže namrznút'. Tento podpník spôsobuje rýchlejší nástup odrôd do rodivosti. Odrody na ňom majú vysokú špecifickú vodivost' (v kg.m-3). Tá môže dosahovat' až dvojnásobok v porovnaní s podpníkmi M 4 alebo A 2. Významnou vlastnosťou je, že dokáže udržať plody aj z horšieho opelenia, čo spôsobuje prítomnost' auxínov. Z týchto dôvodov je vhodný pre odrody náročné na opelenie, ako sú Kidds Orange Red a Boskopské. Ovplyvňuje pozitívne hmotnost' plodov a zvyšuje obsah cukrov a vitamínu C. Vyžaduje bohaté a humózne pôdy. Je velmi citlivý k pôdnej asfyxii, ktorá móže byt' vzhfadom k plytkej koreňověj sústave tohoto podpníka spôsobená aj niekoľkonásobnými prejazdmi ťažkou mechanizáciou. V podpníkovej matečnici rná tento podpník nízku výťažnosť zakorenených oddelkov. Je asi len tretinová v porovnaní s podpníkom J-TE-E, (len 65 tis.ks.ha-1). Životnost' podpníkových matečníc je veľmi skracovaná mechanizovaným zberom. Po štvorročnom mechanizovanom zbere zostane len 5,7 % mateč­ných rastlín. Výhony a korene tohoto podpníka sú krehké. Rast M 9 je v matečnici rozložitý, list má lesklý s nápadne rozdielnou farebnost'ou dost' silno odklonených výhonov. Životnost' výsadieb na tomto podpníku je 12 - 15 rokov. V súčasnej dobe je to podpník najviac používaný na celom svete. Odporúčané spony podľa pestovatel'ského tvaru sú 4 x 1,5 až 3,5 x 1,2 m s hustotou okolo 2 tisíc ks.ha-1. Pri pestovaní v tvare štíhleho holandského vretena to môže byt' vzdialenost' v rade ešte menšia 0,8 m. Za maximálnu hustotu výsadby na M 9 sa považuje 4 tisíc ks.ha-1. Pre hustoty okolo 5 tisíc ks.ha-1 a viac sa používajú iné podpníky, napr. M 27, P 22 a d'alšie. M 9 sa používa aj pre medzištepenie v dlžke 18 - 25 cm, napr. na podpník MM 106 alebo MM 111 v Kanade. 

  V Európe holi vyselektované 4 skupiny klonov M 9. Rozdiely medzi skupinami sú preukazné vo vel'kosti listov, dÍžke rapíkov, hrúbke a dĺžke výhonov. Ďalej sú rozdielne v dlžke internódií, množstva obrastu, rozmnožovacej schopnosti, vzrastnosti odrôd (rozdiely až o 20 %) a v produkcii ovocia (rozdiely 10 - 30 %). 

  Charakteristika 4 skupím klonov M 9, podl'a morfológie nadzemnej sústavy je nasledujúca:
  1. skupina - veľký list, hrubý výhon, málo obrastu (napr. M 9, typ B). 
  2. skupina - primerane veľký list, stredne hrubý výhon, vel'a obrastu (napr. M 9 - klon 19).
  3. skupina - drobný list, tenký výhon, veľa obrastu (napr. M 9 Lancep - Pajam 1).
  4. skupina - veľmi malý list, tenký výhon, velmi vel'a obrastu (napr. M 9 Cepiland ­Pajam 2).
 • Prehľad najvýznamnejších klonov podľa krajin
  FRANCÚZSKO - Pajam I (Lancep), je o 3 % vzrastnejší ako M 9, rodivosť na ňom je až o 12 % vyššia, je bezvirózny a bez mykoplazmóz. Pajam 2 (Cepiland), je o 9 % vzrastnejší ako M 9, rodivost' na ňom je až o 14 % vyššia, je bezvirózny a bez mykoplazmóz, stredne odolný voči bakteriálnej spále. 

  BELGICKO - z M 9 vyselektovali klony 19 a 29. 

  HOLANDSKO - z M 9 vyselektovali 4 klony. 

  ANGLICKO - vyselektovali klon M 9 EMLA. 

  RUSKO - Budagovského 9. V západnej Európe známa ako Red Leared Paradise. Je to podpník vyselektovaný na vyššiu mrazuodolnosť. Je niekol'ko typov tohoto podpníka. Typ B 169 rastie o niečo bujnejšie ako M 9 a rodivosť na ňom je vyššia. Typy B 491 a B 146 rastú dokonca slabšie ako M 27. 

  NEMECKO - J 9 (Jork 9). Bol vyšl'achtený zo semena M 9 v roku 1953. Lahšie sa rozmnožuje, má vyššiu výt'ažnost' oddelkov a lepší koreňový systém. Je vhodný predovšetkým pre odrodu Gloster a Boscoopské. Je dost' citlivý na spálu ružovitých (Bacterium amylovorum, Fire Blight). Ďalším podpníkom z tejto skupiny je Cover 1 a Cover 2. Cover 1 je bezvirózna selekcia z M 9 so slabším rastom ako M 9 ale s vyššou mrazuodolnosťou a 0 25 % vyššou rodivost'ou pri rovnakej velkosti plodov. Cover 2, je bezvirózna selekcia z M 9 s bujnejším rastom o 20 % oproti Cover 1 a s vyššou mrazuodolnosťou. Správa sa asi ako M 26.
Ďalšie vegetatívne rozmnožované podpníky vyselektované z
krížeuia, v ktorom jeden z rodičovských párov je podpník M 9
 • J-TE-E (M 9 x Croncelské)
  - rastie asi o 7 % bujnejšie ako podpník M 9. Je preto vhodnejší pre slabšie rastúce odrody a velmi úrodné odrody, ako je napríklad Idared. Korene týchto podpníkov sú krehké, ale pevnejšie ako pri M 9. Neznáša mechanizovaný zber oddelkov, aj ked' je menej poškodzovaný ako M 9. Po piatich rokoch mechanizovaného zberu zostáva v matečnici len asi 40 % matiek. Výhodou je, že má podstatne vyššiu výťažnost' oddelkov (asi 3 x viac ako M 9). Má dlho miazgu a prijatie očiek je výborné (85 - 100 %). Tvorí dost' výmladkov z koreňového kŕčku a až 53 stromov má po dva výmladky. Je vhodný pre spony 4 x 1,5 m a 3,5 x 1,2 m.
 • J-TE-F (M 9 x Croncelské)
  - rastie asi o 10 - 20 % slabšie ako M 9. Je vhodný pre vzrastnejšie odrody ako je Gloster, Rubín, Melrose alebo Jonagold. Jeho korene sú tak lámavé ako pri M 9, pritom zakoreňuje lepšie ako M 9. Ked'že má hrubšiu kóru, horšie sa očkuje, ale ujatie očiek býva dobré (88 - 99 %). Špecificky je vhodný pre odrody Kidds Orange Red a Sparťan. Tvorí veta výmladkov z koreňového kŕčka a až 55 % stromov má po dva výmladky. Vhodný spon je 3 x 1,2 m.
 • J-TE-G (M 9 x Croncelské)
  - je v právnej ochrane UPOV (L Union de la protec­tion des organismes végetaux). Tento podpník je typický vejárovitou formou kríka v matečnici. Drevo má krehké ako M 9. Lahko zakoreňuje z drevnatých odrezkov. Rastie zákrpkovito v matečnici spočiatku bujnejšie ako M 9. Na trvalom stanovišti sa oslabenie rastu prehlbuje, čo spôsobuje, že rast odrôd je o polovicu slabší ako pri M 9. Je vhodným podpníkom, napr. pre odrody Melrose a Rubín. Zakoreňuje lepšie ako M 9. Je výhodným podpníkom pre husté výsadby s 3 až 6 tis. ks.ha-1. Výborne sa naň očkuje. Z TE - podpníkov vytvára najmenej výmladkov z koreňového kŕčku. Len asi 1 - 2 % stromov má po 1 - 2 výmladkoch, čo je menej ako pri M 9. Odporúča sa vhodný spon 3 x 1,2 m.
 • J-TE-H (M 9 x Anýzové české)
  - v pôde má lepšiu stabilitu ako M 9, ale aj tak potrebuje oporu. Na začiatku má rast ako M 9 až silnejší o 10 - 15 (medu M 26 a M 4). Neskoršie rast slabne ako pri M 9. Je použitelná aj na unavenejšie pôdy. Tvorí menej výmladkov z koreňového kŕčku ako M 9. Vhodne ovplyvňuje rodivosť naštepených odrôd napr. James Grieve a Idared. Odporúčaný spon je 4 x I,S m a 3,5 x 1,2 m. Z drevnatých odrezkov sa rozmnožuje horšie. Výt'ažnost' oddelkov z matečnice je 174 tisíc ks.ha-1.
 • J-OH-A (M 9 x Croncelské)
  - tento podpník vznikol na šl'achtitel'skej stanici Těchobuzice a šl'achtenie bolo ukončené v Olomouci-Holicích. Licencia tohoto podpníka bola predaná do Nemecka a sublicencia do Francúzska. Podpníky tohoto typu sa z ČR nesmú vyvážať.
 • M 26 (M 9 x M 16)
  - bol vyšl'achtený už v roku 1929. Patrí medu najlepšie podpníky pre jablone. Rastie stredne slabo, slabšie o 30 - 35 % v porovnaní s plánkou. Má lepší koreňový systém ako M 9. Móže nahradiť podpník M 4. Pre niektoré odrody je nevhodný. Neskoršie ukončuje vegetáciu a neskoršie tiež raší. Je citlivý na pôdnu asfyxiu, neznáša t'ažké pôdy. Je vel'mi citlivý na bakteriálnu spálu a vošku krvavú. Urýchľuje nástup do rodivosti a podporuje vyfarbenie plodov. Prakticky nevytvára výmladky z koreňového kŕčku (najmenej z M typov). Odporúčaný spon je S x 2,5 m.
 • M 27 (M 9 x M 13)
  - toto je extrémne zakrpatený podpník „podpník trpaslík". Pri rozmnožovaní oddelkami má velmi slabý koreňový systém. Rozmnožovanie bylinnými odrezkami je slabé. Škôlkovat' sa odporúčajú len oddelky dobre zakorenené. Rast tento podpník oslabuje o 50 % viac ako podpník M 9. Znižuje neduh striedavej rodivosti, plody lepšie vyfarbujú, ale sú asi o 5 mm menšie. Urýchl'uje zberovú zrelosť. Pre rodivé odrody, napr. Golden Delicious už môže byt' priliš slabým podpníkom. Rast po zmladení sa už dostatočne neobnovuje. S niektorými odrodami má zhoršenú afinitu,(napr. s Granny Smith). Tuhé zimy tento podpník poškodzujú. Je odolný proti hnilobe kŕčka, ale citlivý na vošku krvavú a bakteriálnu spálu. Pri porovnaní s mými podpníkmi má svetlejší list a zdvihnutý okraj. Odporúčané spony sú 3 x I,5 m a 3 x 1,2 m, pri holandskom štihlom vretene 3 x 0,8 m.
Ďalšie vegetatívne rozmnožované podpníky vyselektované z 
krížeuia, v ktorom jeden z rodičovských párov je podpník M 1 a M 2
 • J-TE-B (M 1 x Anýzové české)
  - tento podpník rastie o 25 - 30 % slabšie, ako podpníky rozmnožované generatívne. Má hustú koreňovú sústavu, čo je pre škôlkára nevýhodou pri vyberaní stromkov a vytriasaní zeme z koreňov. Má kratšie obdobie tvorby miazgy, čo je nevýhodné pri očkovaní (podobne ako M 4 a A 2). Viac podrastá z koreňového kŕčka. Odporúča sa preto vyššie očkovať a hlbšie sadiť. Patrí k podpníkom s vynikajúcou množiteľnosťou. Výťažnosť z matečnice je až 310 tisíc ks.ha-1. Vzras­tnosťou je tento podpník blízky k M 7. Dobre zakoreňuje aj z drevnatých odrezkov (84 %). Patrí k najodolnejším voči múčnatke. Odporúčaný spon je 5 x 3 m.
 • J-TE-C (M 2 x Anýzové české)
  - pripomína M 2 ale lepšie zakoreňuje. Rastie asi o 15 % slabšie ako plánka. Dlho si udržuje miazgu, takže prijatie očiek je na 85 - 95 %. Ľahko podrastá z koreňového kŕčku a takmer 80 % stromov má 1 - 2 výmladky. Je dost' odolný proti múčnatke. Odporúčaný spon je 6 x 4 m.
 • M 10
  - podľa vzrastnosti zaradili tento podpník medzi velmi silne rastúce. Inak sa o tomto podpníku z dostupných prameňov nedozvedáme takmer nič, pretože sa mu nevenovala pozornosť. Podl'a póvodných správ z EastMallingu je známe, že tento podpník ničím nevyniká nad priemer. Preto ani u nás ale ani v zahraničí nemá význam.
 • M 11 (Zelený duzén)
  - podľa vzrastnosť je zaradený do skupiny velmi silne rastúcich podpníkov. Zakoreňuje veľmi dobre a má silné korene, ktoré zabezpečujú dobrú stabilitu v pôde. Vhodný je pre štvrt'kmene stredne a silne rastúcich odrôd a v dobrých pôdach. Je to podpník dobre znášanlivý s odrodami, ktoré dožívajú dlhovekosti a v dobrej kondícii. S nástupom do rodivosti M 11 sa neponáhľa ale neskôr sú úrody bohaté. Doba rodivosti trvá až 25 - 30 rokov. Veľkosť, vyfarbenie a skladovatel'nosť plodov je dobrá. V Nemecku sa používa viac, u nás menej. Je citlivý na mrazy a vošku krvavú.
 • M 12
  - vzrastnosťou patrí do skupiny najvzrastnejších podpníkov zo skupiny M, dokonca sa považuje za vzrastnejší ako plánka. Je hlboko koreniaci. Znášanlivosť je normálna, až dobrá. Je vhodný pre pestované tvary polokmeň a vysokokmeň. Jeho vplyv na odolnosť proti mrazom nie je vzhl'adom k jeho vzrastnosti najhorší. Úrodnosť sa dostavuje veľmi neskoro, ale potom je slušná.
 • M 13 (Čierny duzén)
  - je zaradený do skupiny velmi vzrastných podpníkov. Dobre zakoreňuje, avšak plytko pod povrchom pôdy. Takto má určité výhody na mokrých pôdach. Znášanlivost' s odkopkami je dobrá. Celkový vplyv tohoto podpníka na rodivost' nie je priaznivý. Informácií o tomto podpníku je málo. Výstižne sa o ňom vyjadril jeden zahraničný odborník, že tento podpník nesplnil pôvodné predpoklady vzrastnosti a pochybuje, či vôbec sa dá považovať za podpník pre velké stromy.
 • M 14
  - patrí tiež do skupiny veľmi vzrastných podpníkov. Je veľmi málo intenzívne rozmnožovaný, preto sú o ňom nedostatočné informácie.
 • M 15
  - patrí tiež do skupiny veľmi vzrastných podpníkov. Patrí preň to isté, čo pre podpník M 14.
 • M 16 (Ketzinský ideál)
  - podľa vzrastnosti patrí do skupiny stredne až veľmi rýchlo rastúcich podpníkov. Zakorenenie a stabilita stromov v pôde je veľmi dobrá. Znášanlivosť s naštepenými odrodami je výborná. Tento pôvodom nemecký podpník bol v Nemecku veľmi propagovaný. Dnes už nie, z dôvodov veľmi zlej odolnosti naštepených odrôd proti mrazom.
 • M Crab C
  - bol získaný ako dvojročný semenáč French Crab (francúzska plánka). Ked' bol na ňom spozorovaný výborný rast a výborné správanie to­ hoto semenáča, bolo vyskúšané aj jeho vegetatívne rozmnožovanie. Nie je dostatočne vysvetlené, prečo bol z vysadenej selekcie zvolený práve typ C. Stromy na tomto podpníku sú o niečo menej vzrastné ako na M 16, ale úrodnejšie. Veľmi zle zakoreňuje. Keby sa lepšie rozmnožoval, bol by po všetkých stránkach ideálnym podpníkom z rýchlejšie rastúcich. Výhodným sa ukázalo rozmnožovanie koreňovými odrezkami. Je pomerne odolný proti mrazom. Naštepené odrody poskytujú bohaté úrody bez toho, že by vytvárali príliš velké koruny.
 • A 2 (Alnarp 2)
  - tento podpník bol vypestovaný vo Švédskom Alnarpe, okolo roku 1920, výberom z rôznych typov duzénov dovezených z cudziny. Je to podpník rastom podobný M 16. Ľahko sa rozmnožuje prihŕňaním (kopcovaním), vytvára nerozvetvené a takmer rovné výhony. Rozmnožuje sa tiež odrezkami a dobre zakoreňuje. Na jeseň list pomerne skoro opadáva, čo nasvedčuje o včasnom vyzretí dreva a teda schopnosti odolávať mrazom. Znesie prirovnania s M 4. V Českej republike sú udržované 3 klony. Výťažnost' v podpníkových škólkach je až 274 tisíc ks.h~'. V období očkovania rýchlo stráca miazgu. Odporúčané spony sú 5 x 3 m a 6 x 4 m. Netvorí výmladky z koreňového kŕčku. V matečniciach sa menej objavuje okrajové hnednutie listov a je veľmi citlivý na Bacterium amylovorum.
 • Jánča červenolisté (Paradizka krasnolistnaja, Budagovského 9)
  - vzniklo krížením M 8 s mičurinskou odrodou Krasnyj štandard. Od ostatných podpníkov sa výrazne líši červeným sfarbením listov a dreva. Odoláva dobre mrazom a dobre sa rozmnožuje. Naštepené odrody majú tvar zákrpka, rodivost' začína v 2 - 3 roku po výsadbe.
Charakteristika MM typových podpníkov

Jabloňové podpníky vegetatívne rozmnožované, vypestované krížením podpníkov mallingskej selekcie, väčšinou s odrodou Northern Spy. Účelom bolo záskanie nových podpníkov odolných proti voške krvavej. Kríženie uskutočnili Crane v Mertone a Tydeman v East-Malling. 
Podrobne ich popísal Tydeman (1953), ktorý súčasne upozornil aj na ich problematické rozoznávanie, pretože majú spoločnú rodičovskú odrodu (Northern Spy) a tiež rovnaké niektoré znaky. Z pôvodných pätnástich podpníkov už dva boli vyradené (MM 107 a 108), takže zostáva už len 13 MM podpníkov odolných proti voške krvavej.

Podľa stupňa množitelnosti sú zaradené do nasledovných skupin:
Skupina 1. - výborne množiteľné MM 101, 104, 105. 
Skupina 2. - dobre množiteľné MM 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115. 
Skupina 3. - ešte slušne množiteľné MM 103. 
Skupina 4. - zle množitelné MM 113, 114. 

Zaradenie podl'a intenzity rastu:
Stredná vzrastnost' - MM 101, 102, 103, 104, 105, 106. 
Bujná vzrastnost' - MM 107 až 115. 
Veľmi bujná vzrastnost' - MM 103, 104, 113.

 • MM 104 (kríženec M 2 x Northern Spy)
  - je vhodným podpníkom pre jablone do suchších p;d. Patrí medzi citlivé na p;dnu asfyxiu. Je odolný proti voške krvavej a má zvýšenú odolnosť k Bacterium amylovorum. Je však citlivý na Agrobacterium tumefaciens a na kŕčkovú hnilobu.
 • MM 106 (kríženec M 1 x Northern Spy)
  - do LRO bol zapísaný až v roku 1991, aj napriek tomu, že u nás sa používa už dlhší čas ako velmi vhodný podpník. Je stredne odolný na p;dnu asfyxiu, preto sa odporúča do menej priepustných pód. Je nevhodný do suchých pód. Rastie asi o 20 - 25 slabšie ako plánka. Vzrastnosťou je blízky podpníku M 7. V pôde má dobrú stabilitu aj bez opory. Patrí k zavčasu rašiacim podpníkom s dlhou vegetáciou. Odporúčaný spon je 5 x 3 m, t j. pre sady s minimálnou hustotou 600 ks.ha-1. Výťažnosť zakorenených oddelkov z matečnice je stredná až vysoká (190 tisíc ks.ha-1). Rozmnožuje sa dobre z drevnatých odrezkov. Urýchl'uje nástup do rodivosti a výrazne zvyšuje špecifickú ro­divosť o 16 - 32 %. Zvyšuje citlivost' ku striedavej rodivosti aj pri odrodách inak pravidelne rodiacich. Zo skupiny MM tvori najmenej koreňových výmladkov, asi len 2 %, čo je ešte menej ako pri známom podpníku M 9. Špecificky dobrým podpníkom je pre Mac Intosh Red a Spartan (Zdyb, 1985'). Je odolný proti voške krvavej ale velmi citlivý na bakteriálnu spálu (Bacterium amydovorum). Ďalej je citlivý na tumefaciens, křčkovú hnilobu (Phytophtora cactorum) a na „nekrózu zrastu" (Stem pitting virus).
 • MM 109 (kríženec M 2 x Northern Spy)
  - patrí k veľmi citlivým MM typom voči asfyxii a trpí aj pri zvýšenej vlhkostí pôdy. Je využitelný v relatívne suchších pôdach. Je odolný voči voške krvavej a Agrobacterium tumefaciens a tiež voči Erwinia amylovora.
 • MM 111 (kríženec Northern Spy x M 2)
  - patrí k podpníkom s nižším koeficientom rozmnožovania odkopkami. Je vhodný do ľahších a suchších pôd. Má dobrú stabilitu v pôde. Rast odrôd je na ňom o 20 % slabší ako na plánke. Je vhodný pre sady s hustotou okolo 600 ks.ha-1.
Najnovšie podpníky
 • České podpníky
  - kríženci Malus pumila a Malus prunifolia šl'achtiteľa Ing. Dostálka. Podpník 56/60-19 je o niečo vzrastnejší ako M 9, mrazuodolnejší a s vyšším koeficientom rozmnožovania. Podpník 5/58/D-1 by mohol nahradiť M 9. Je mrazuodolnejší a má lepšiu stabilitu v pôde. Podpník 22/61-9 rastie slabšie ako M 9.
 • Polské podpníky
  - podpník P-1 (M 4 x Antonovka) so vzrastnost'ou na úrovni M 26. Podpník P-22 (M 9 x Antonovka) rastúci asi o 10 % slabšie ako M 9 s lepšou koreňovou sústavou a asi 2 x vyššou výťažnosťou zakorenených oddelkov. Lepšie na ňom vyfarbujú plody. Podpník P-16 rastie slabšie ako M 9 ale má lepšiu koreňovú sústavu. Podpník P-2 (M 9 x Antonovka) je o niečo vzrastnejší ako M 9.
 • Čínske podpníky
  - podpník Sago rastúci slabšie ako M 9 s vyššou odolnost'ou k asfyxii.
 • Kanadské podpníky
  - podpníky série Otawa s najvýznamnejšimi číslami 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 12. Rastovo patria medzi M 9 a M 26. Sú mrazuodolnejšie.
 • Ruské podpníky
  - okrem série podpníkov B (Budagovského 9), je významný podpník D 1071 z ukrajinskej skupiny podpníkov Donbas (M 9 x Anis barchatnyj). Je mrazuodolnejší (korene až do -12 °C), výhony sú bez obrastu, oslabuje rast asi o 10 % viac alco M 9, má dobrú stabilitu v pôde.
 • Nemecké podpníky
  - podpník Supporter 1 (Pi-7-33) je kríženec (M 9 x Malus baccata himalaica). Rastie o 10 - 20 % slabšie ako M 9. Zabezpečuje o 10 % vyššiu rodivosť. Podpník Supporter 2 (Pi-9-27) kríženec (M 9 x Malus micromalus) s rastom ako M 9. Podpník Supporter 3 (Pi-36-28) s rastom slabším ako M 9. Spoločnou vlastnosťou podpníkov Supporter 1, 2 a 3 je množitefnosť v matečnici podobná ako pri M 9, velmi dobrá množitefnosť zelenými odrezkami aj in vitro, odolnosť proti chrastavitosti a voškám, vrátane zvýšenej odolnosti proti voške krvavej. Proti múčnatke sa musí striekať. Má dobrú afinitu ku širokému spektru odrôd a zlepšuje vyfarbenie plodov. Neskracujú skladovateľnosť plodov.
 • Francúzske podpníky
  - okrem už rozširovaných nových klonov zo skupiny M 9 (Pajam 1 a Pajam 2) charakterizované pri podpníku M 9, sú vo Francúzsku otestované nové vegetatívne rozmnožované vzrastné podpníky Robusta 5 a Nevole, s vysokou odolnosťou k Bacterium Ervinia.