Choď na obsah Choď na menu
 


Podpníky pre hrušky

6. 3. 2011

Podpníky pre hrušky

Rozmnožované generatívne

Táto skupina má obmedzené možnosti využitia. V súčasnej dobe majú tieto podpníky určitý význam pri vylepšovaní krajinotvorby.

 • H-BO-1
  - tento semenáč bol vyselektovaný na VÚOOD Bojnice z porastov hrušiek Hornej Nitry. V LRO je od roku 1990. Má spoľahlivú produkciu osiva. Semeno má vysokú klíčivosť a vyrovnanosť výsevov. K bežným odrodám má dobrú afinitu. Rastie slabšie ako H-TE-1 a H-TE-2. Je vhodný pre stredné tvary s rodivosťou od 3 - 5 roku. Dá sa použiť aj pre vyššie tvary.
 • H-TE-1
  - je dobrý podpník, podobne ako d'alšie selektované generatívne rozmnožované podpníky. Tento podpník bol vybraný z polokultúrnych hrušiek. Podpníky sú vyrovnanejšie a majú dobrú afinitu s naštepenou odrodou.
 • H-TE-2
  - pôvodný názov mal Solnohradka 9. Matečné stromy rastú stredne silno. Podpníky z výsevu sú vyrovnanejšie ako podpníky zo zmesi genotypov.
Ostatné generatívne rozmnožované podpníky
 • Lesná plánka
  - je to zmes podpníkov vypestovaných z plánok alebo polokultúrnych hrušíek. Má kolový koreň a hlbokú koreňovú sústavu. Tento podpník sa využíva pre vyššie tvary do okrajových oblastí. Pre produkčně sady je prijateľný výnimočne v spojitosti so slabšie rastúcimi odrodami, ako je Konferencia alebo Williamsova čáslavka. Je tolerantnejší k CaC03 ako dula.
 • Hruškový semenáč
  - vzniká zo semien kultúrnych odrôd, s dobre vyvinutými semenami napr. z Boscovej fľašky. Vzhl'adom na veľkosť plodov, výťažnosť semien je malá.
 • Hruška brezolistá (Pyrus betulae folia L.)
  - je pozoruhodná znášanlivost'ou k vysokému obsahu CaC03. Čiastočne oslabuje rast naštepených odrôd, ale ešte horšou vlastnosťou je variabilita výsevov. Nebola zistená horšia afinita. Určité problémy sú pri použití pre Crassanskú a Hardyho maslovku. Dobre zrastá aj s ázijskými hruškami (nashi, ku-moi). Je snaha vyselektovať z tohoto podpníka vegetatívne rozmnožované najlepšie klony.
 • Pyrus serotina
  - je odolný proti Bacterium amylovora. Využíva sa napr. v USA tam, kde už bežné podpníky pre hrušky neobstoja.
 • Pyrus amygdaliformis Willars
  - jeho prednost'ou je znášanlivost' k pôdam bohatým na CaC03. Do vápenatých pôd sa hodí lepšie ako podpníky z Pyrus communis alebo Cydonia oblonga.


Rozmnožované vegetatívne

Dula je všeobecne známa ako podpník so selektívnym afinitným vzťahom k hruškovým odrodám. Zlú afinitu má dula napr. s odrodami Clappova, Boscova, Drouardova, Charnieuska, Lucasova a Williamsova. Pre dopestovanie stromkov z týchto odrôd na duli je potrebné medzištepenie, napr. odrodou Hardyho maslovka alebo Konferencia. Afinitné problémy zhoršujú odolnosť proti virózam, napr. mozaika hrušiek. Do istej miery je dula rizikovým podpnílcom pre vysokú citlivosť ku Bacterium amylovorum. Neznáša tiež vyšší obsah CaC03 nad 10 %, kedy sa už objavuje kalcióza. Všeobecne dula rast hrušiek oslabuje. V súčasnosti dula ako podpník disponuje väčším množstvom klonov. Lepšie poznanie ich vlastností umožňuje aj ich úspešnejšie použitie v praxi. 

Klony podpníkových dulí zaraďujeme do niekoľkých skupin:

I. SKUPINA - ANGERSKÁ - ktorej spoločným znakom týchto klopou je, že rastú slabšie ako klopy skupiny provensálskej.

 • Dula A (MA) syn. Pillnitz R 5
  - je to selekcia z dule angerskej. Tento podpník má plytkú koreňovú sústavu. Dobre sa rozmnožuje z bylinných odrezkov, horšie z drevnatých. Dula A je menej mrazuodolná (do - 26 °C) ako hrušková plánka. Je však odolnejšia ako dula C. V porovnaní s plánkou oslabuje rast o 30 - 50 %. Dobre zrastá s odrodami Konferencia, Pastornica, Madam Verté, Hardyho, Dekanka Róbertova a Dielova. Zlú afinitu má s odrodami Clappova, Júlová, Boscova, Drouardova, Charnieuska a Williamsova. Vo Švajčiarsku bol vyselektovaný klon s dobrou afinitou k Williamsovej čáslavke.
 • Dula C (MC)
  - rastie asi o 10-15 % slabšie ako typ A. Z duli patrí k najslabšie rastúcim. Má ale najviac problémov s afinitou. Dobre sa rozmnožuje bylinnými odrezkami.
 • Dula Fontanay
  - je vyselektovaný mrazuodolnejší klon s úspechom pestovaný vo Francúzsku.
 • Dula Sydo
  - je to selekcia z angerskej dule, tolerantná k virózam.

II. SKUPINA - PROVENSÁLSKA

 • Dula provensálska
  - pochádza z Kaukazu. Je odolnejšia proti suchu a znáša lepšie vyšší obsah CaC03, ako dula angerská. Má horšiu vegetatívnu množiteľnosť, má však dobrú afinitu ku všetkým odrodám.
 • Dula BA 29
  - je klonovou selekciou z duli provensálskej s vyššou odolnost'ou k suchu. Rastie o 20 % bujnejšie ako dula MA. Má aj lepšiu afinitu s odrodou Williamsova a Crassanská. Pravdepodobnou príčinou môže byť bezviróznosť.
 • Dula Wiggern
  - má dobrú afinitu aj s Williamsovou čáslavkou.

III. SKUPINA - ČESKÁ, (šľachtitelia K. Jašík a A. Dvořák).

 • K-TE-B (Halenkovická x Angerská)
  - tento klop bol vybraný ako mrazuodolnejší z počtu 160 klonov. Má dlhšiu vegetačnú dobu ako K-TE-E. Dobre sa rozmnožuje z bylinných odrezkov (až 90 %). Z drevnatých odrezkov zakorení maximálne 50 %. Má dobrú afinitu s hruškami Pastornica, Konferencia, Hardyho maslovka a Parížanka. Prijatel'nú afinitu má s Clappovou maslovkou, zlú afinitu s Madam Verté a Williamsovou čáslavkou.
 • K-TE-E
  - je semenáč z voľného opelenia dule Halenkovickej. Vyznačuje sa vyššou mrazuodolnosťou. Rast je slabý až stredný. Priaznivo ovplyvňuje nástup naočkovaných odrôd do rodivosti. Tvorí vyrovnané oddelky s malým množstvom obrastu. Až 79 % ich možno zaradit' do 1. akostnej triedy. Množitel'nosť drevnatými odrezkami je stredná, lepšie sa však rozmnožuje bylinnými odrezkami. Má dobrú afinitu s hruškami Pastornica, Konferencia, Hardyho a Parížanka, zlú s Boscovou flaškou. Môžeme povedat', že je lepším podpníkom ako K-TE-B.

Perspektívne podpníky OHF  
Prednost'ou týchto podpníkov je vynikajúca afinita s európskymi hruškami a to aj s afinitne náročnými, ako sú Williamsova čáslavka a Guyottova. Dobre zrastajú aj s ázijskými odrodami hrušiek. Vzrasmost' podpníkov radu OHF je rozdielna, t. j. od velmi slabo rastúcich až po bujne rastúce na úrovni plánky. Ich spoločným znakom je rezistencia k Bacterium amylovorum, urýchl'ujú nástup do rodivosti a zväčšujú veľkosť plodov.

 • OHF (Farold)
  - (Brook s selections), ide o skupinu podpníkov vyselektovaných z krížencov OHF (Oldhome x Farmingdale). Toto isté kríženie je označované ako Farold (Farmingdale x Ofthome). Ide o podpníky odolávajúce spále ružovitých, mrazuodolné a s menšou citlivosťou k prebytku CaC03. Podpník Oldhome sa používa v Britskej Kolumbii ako kmeňotvorný. OHF (Farold) podpníky sú licenčne majetkom firmy Star Fruits. Rozmnožuje sa in vitro, bylinnými ale aj drevnatými odrezkami. Len klon 266 sa rozmnožuje dobre oddelkami.
 • Daygon (Farold 40, OHF 40)
  - rastie o 25 - 35 % slabšie ako plánka a o niečo bujnejšie ako BA 29. Rodivost' je na ňom vyššia o 20 %.
 • Daymir (Farold 69, OHF 69)
  - rastie o 5 - 25 % slabšie ako plánka. Rodivosť je vyššia až o 30 % ako na plánke. Priaznivo pósobí na velkosť plodov.
 • Daytor (Farold 87, OHF 87)
  - má podobné vlastnosti ako predchádzajúci podpník.
 • Dayre (Farold 382, OHF 382)
  - vzrastnost' má na úrovni plánky, ale rodivosť na ňom je asi o 15 % vyššia.
 • OHF (Farold)
  - 51, 97, 217, 222, 266 a 333 - sú ďalšími perspektívnymi podpníkmi tejto skupiny. OHF 333 sa dá rozmnožovať bylinnými odrezkami, pričom zakoreňovanie kolíše podl'a ročníkov od 65 - 90 %.

Ostatné podpníky pre hrušky

Pyrus betulaefolia L. - niektoré klopy sú množitel'né bylinnými odrezkami. Sú selektované na Pol'nohospodárskej univerzite vo Viedni s určením pre pôdy vápenaté. Selekčné práce ešte nie sú ukončené. Medu najlepšie patrí klon č. 5. Je mrazuodolný a vhodný aj pre ázijské odrody. 

Pyrus communis - Naine verte - je to superzákrpkový genotyp, ktorý vznikol ako náhodný semenáč v roku 1830. Skúša sa rozmnožovat' in vitro.